3 minuten
)
Regio Zwolle

Kabinet investeert 30 miljoen euro in Regio Zwolle

Het Rijk trekt 30 miljoen euro uit voor een nieuwe Regio Deal met Regio Zwolle. De regionale partners investeren minimaal hetzelfde bedrag. Hiermee kunnen de opgaven in de regio versneld en met meer impact worden opgepakt om de 800.000 inwoners en 80.000 ondernemers een sterker toekomstperspectief te bieden.

“Wat een geweldig nieuws dat het Rijk opnieuw een Regio Deal wil sluiten met Regio Zwolle.”, zegt portefeuillehouder Regio Deals Paul Guldemond. “Onze regio biedt veel mogelijkheden als het gaat om wonen, werken, leren en recreëren. Maar niet iedere inwoner profiteert daar in gelijke mate van. Daardoor ontstaat kansenongelijkheid. Dat moet anders. Met gerichte investeringen in onze kernen en buurten werken we aan een gezonde en vitale leefomgeving. Belangrijk: want de hele regio telt.”

Feestelijke start jubileumjaar

Regiovoorzitter Peter Snijders: “Met de toekenning van onze aanvraag kunnen we verder aan de slag met de vraagstukken die er voor ons als regio en voor heel Nederland, toe doen. De kracht van de Regio Zwolle is de nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Dit jaar staan we stil bij 15 jaar Regio Zwolle samenwerking. Een samenwerking die zich kenmerkt door elkaar iets gunnen en over grenzen heen kijken. We hadden ons geen mooiere start van dit jubileumjaar kunnen voorstellen.”

Regio Zwolle Stapt Door

De Regio Deal aanvraag is gebaseerd op de ‘Meerjarige Agenda 2024-2028: Regio Zwolle Stapt Door’. De Deal richt zich op de thema’s ‘toekomstbepalende bedrijven’, ‘de vitaliteit van kernen en een gezonde woon-, werk- en leefomgeving’ en ‘een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio’. Investeren op deze thema’s draagt bij aan de brede welvaart van inwoners en ondernemers. Zij gaan het direct merken in hun dagelijks leven. De Regio Deal gelden worden bijvoorbeeld ingezet om de leefbaarheid in kernen te verbeteren, deze staat onder druk door vergrijzing, ontgroening en een afnemend voorzieningenniveau. Ook staat Regio Zwolle voor de groeiopgave van 50.000 woningen. En er zullen investeringen gedaan worden om de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt aan te pakken.

Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle: “De Regio Deal biedt ook directe ondersteuning aan de vele mkb- en familiebedrijven in de regio. Onder andere door het verandervermogen van ondernemers en hun medewerkers te versterken Met de impuls uit de Regio Deal realiseren we duurzame werklocaties en investeren we in een éénloketsysteem voor ondernemers, werknemers en werkzoekenden waar zij zich kunnen melden met allerhande vragen rondom veranderende bedrijfsprocessen, veranderend leiderschap of veranderende vaardigheden die veelal voortkomen uit transitievraagstukken. Goed voor nu, maar ook voor straks. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin duurzaamheid, ondernemen en werken hand in hand gaan.”

Inge Grimm, voorzitter college van bestuur van Windesheim, vult aan: Met deze Regio deal zorgen we voor een cultuur waarin leven lang ontwikkelen de gewoonste zaak van de wereld is. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om zich te blijven ontwikkelen. Het is daarnaast essentieel dat we jongeren binden en boeien en als onderwijs hebben we daar een grote rol in. Talent kiest blijvend voor de regio als de combinatie onderwijs, arbeidsmarkt en leefomgeving in hun ogen klopt.” 

Landelijk beeld

Regio Zwolle is een van de 22 regio’s die in deze vijfde tranche een Regio Deal wisten te sluiten. Onder regio’s is de animo groot om in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn 29 voorstellen ingediend. Daarvan zijn dus 22 voorstellen gehonoreerd. Naast Regio Zwolle hebben onder meer de regio’s  Achterhoek, Veluwe en Stedendriehoek een Regio Deal gekregen. Het forse aantal deals in Oost-Nederland onderstreept de aandacht van Nederland voor dit deel van het land. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen financieel eveneens deze deals.
De Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerking van 22 gemeenten, 4 provincies (Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel), partners vanuit het (beroeps)onderwijs, kennisinstellingen, waterschappen en ondernemersorganisaties (VNO-NCW Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle). Alleen door grensontkennend samen te werken, kunnen we de opgaven waar we voor staan het hoofd bieden.